เด็กแรกเกิดถึงก่อนเข้าอนุบาล

สาเหตุพบบ่อย ทำไมพ่อแม่ฝึกวินัยอุปกรณ์จอให้ลูกไม่สำเร็จ พร้อมวิธีแก้ไข By พญ.สาริณี

แนวทางแก้ปัญหาเด็กขาดวินัยการใช้จอ จะพอเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้ใครได้อีกหลายคน